Zoznam kapitol:


1. Úvod do sociálnej politiky


V tejto kapitole sa dozviete:

 • Že neexistuje len jedna jediná sociálna politika, ale že má mnoho podôb.
 • Akými tromi základnými spôsobmi môžeme na sociálnu politiku nazerať.
 • Čím sa vyznačuje sociologický prístup k sociálnej politike.
 • Kedy a prečo sociálna politika vznikla a ako sa dodnes menila.
 • Aký bol jej vývoj u nás.
 • Čo o rôznych modeloch sociálneho štátu v postkomunistických štátoch hovorí odborná literatúra.
 • Ako chápe sociálny štát najpoužívanejšia typológia (podľa Esping – Andersena).

2. Zamestnanosť, nezamestnanosť a pracovnoprávne vzťahy


V tejto kapitole sa dozviete:

 • V čom je rozdiel medzi zamestnanosťou a nezamestnanosťou.
 • Prečo a ako sa v minulosti menila sociálna politika v tejto oblasti.
 • Ako vzniká nezamestnanosť.
 • Prečo je najväčším problémom dlhodobá nezamestnanosť.
 • Prečo na Slovensku existujú dve rôzne miery nezamestnanosti a v čom sa líšia.
 • Ako sú upravené pracovnoprávne vzťahy u nás i vo svete.
 • Prečo sú odbory dôležité a aká je ich rola.
 • Čo najviac ovplyvňuje zamestnanosť a nezamestnanosť. 

3. Sociálna kohézia, chudoba a sociálne vylúčenie


V tejto kapitole sa dozviete:

 • Ako môžeme definovať a analyzovať sociálnu kohéziu v spoločnosti.
 • Aké dopady môže mať proces sociálnej stratifikácie.
 • Že sociálny kapitál môže mať pozitívne aj negatívne dôsledky.
 • Prečo sa u nás dlho pojem chudoba vôbec nepoužíval.
 • Aké typy chudoby poznáme a v čom sú úskalia pri ich definovaní a meraní.
 • Ako môžeme chudobu znižovať a ako jej predchádzať.
 • Aké nástroje na boj proti chudobe má sociálna politika k dispozícii.
 • Ako je možné bojovať proti sociálnemu vylúčeniu.

4. Zdravotné postihnutie a dlhodobá starostlivosť


V tejto kapitole sa dozviete:

 • Prečo sa definícia zdravotného postihnutia časom rozširuje.
 • Aké sú trendy v pomoci postihnutým.
 • Prečo úlohu rodiny v opatere o postihnutých prebral štát.
 • Aké majú postihnutí ľudia šance nájsť si prácu a integrovať sa do spoločnosti.
 • V čom sú úskalia dlhodobej starostlivosti o postihnutých.
 • Aké najväčšie problémy má v tejto oblasti Slovensko.

5. Zabezpečenie príjmu v starobe


V tejto kapitole sa dozviete:

 • Ako sa mení vnímanie staroby a aké to má dôsledky pre sociálnu politiku.
 • Aké typy dôchodkových systémov poznáme a v čom sa od seba odlišujú.
 • Či sú priebežné systémy pyramídovou hrou.
 • Aké problémy prináša dôchodkovým systémom aktuálny demografický vývoj.
 • Prečo sa kapitalizačné systémy rozšírili najmä v Latinskej Amerike a Východnej Európe.

6. Rodinná politika


V tejto kapitole sa dozviete:

 • Prečo a ako sa rodinná politika zmenila do dnešnej podoby.
 • Aké otázky musí zodpovedať každý tvorca rodinnej politiky.
 • Či štát má alebo nemá ľudí motivovať k rodičovstvu.
 • Či existuje spôsob, ako zladiť rodinný a pracovný život.
 • Akými spôsobmi môže rodinná politika dosahovať svoje ciele.

7. Rodová rovnosť a rovnosť príležitostí


V tejto kapitole sa dozviete:

 • Čo znamená rodová rovnosť.
 • Čo je to feminizmus a na čom je založená jeho kritika.
 • Ako sa rodová rovnosť premieta do zamestnanosti, miezd a trhu práce.
 • Či s rodovým delením súvisí chudoba.
 • Vzdelanie a rod.
 • Rozhodovanie v spoločnosti a rod.
 • Špecifiká slovenského vývoja v rodovej oblasti.

8. Vplyv Európskej únie na sociálnu politiku


V tejto kapitole sa dozviete:

 • Čo je obsahom európskeho sociálneho modelu.
 • Akým problémom tento model čelí.
 • Aké priority EÚ v sociálnej politike presadzuje.
 • Komu a ako pomáha Európsky sociálny fond.